Is ea a Scrabble Word?

Is ea a valid scrabble word?

No, ea is not the valid scrabble word but would be worth 2 points by itself.

Definition of EA in dictionaries:

noun – the Babylonian god of wisdom

Some words that contain EA scrabble word in them

WordsWordsWordsWords
eatheanearareadaheap
bealsdeairearedabeam
beakyheamearearheath
fearegeatshearsfovea
featsheapybeausjeans
ileacgreatbreamleavy
lyceaeaslebeatycheap
aldeaareasabearideal
fleambeastgleamheard
areaecleateasedfleas
eastshakealeakslease
healsearstbreadcease
beansleanyluteadealt
apneakneadearthileal
ideaseagerleantdeary
exeatboheamealsbeano
learydearnfealsbeany
breakcreamgeansbeaut
headyalealfearsearns
easerleamsmeadsapeak
gearsdearearealleafy
deashleachgleanleafs
dreamheastfeastblear
deawsbeaksbeadsleapt
beardeanedbeathfease
ealesgealshearthevea
deaveaheadearlsdeans
learngaleafeartleave
drearbeamyheapsdeals
freakealedbeauxheave
heareeaselleazeheavy
leatsleastdreaddeads
leashafearleearearly
beamscreakdearsheats
hoveabearsbeadyleads
beatsleadyeaseseaves
eaterabearbleatbleak
leansceazeheadslears
eatencheatmeanefeaze
eardsmealyleapseaved
leakybearedeathleare
gearemeanseagreeagle
healdcleanclearjeats
deawy